فرازی از مناجات حضرت علی در شب قدر

فرازی از مناجات حضرت علی در شب قدر 

موزیک پلیر